Vedtægter - Horton Hovedpineforening

Hjælp hovedpineramte

Horton Hovedpineforening har brug for private bidrag og gaver. De er nødvendige, hvis vi fortsat skal kunne hjælpe mennesker, der er ramt af selvmordshovedpinen Horton Hovedpine eller af en anden periodevis invaliderende hovedpinesygdom.

Eller..
Bliv medlem og
alle fordelene

Gratis patientrådgivning
Gratis Horton-maske
Gratis Hovedpinepas
Mulighed for psykologhjælp
Mulighed for en bisidderordning
Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
Støt forskningen i hovedpinesygdomme
Modtag medlemsbladet Hovedsmerten tre gange årligt
Modtag gratis foldere
Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter


Vedtægter for Horton Hovedpineforening.

§  1
Foreningens navn er:
Horton Hovedpineforening (HH).
Foreningens hjemsted er:
København.
§  2
Foreningens formål er:
 • at støtte videnskabelig forskning af Hortons hovedpine, dens årsager, forebyggelse og behandling,
 • at formidle oplysning og rådgive om Hortons hovedpine, såvel til patienter som til den primære lægesektor samt til den danske befolkning generelt,
 • at varetage fælles interesser for patienter med Hortons hovedpine og deres pårørende ved at yde støtte og tage initiativer på områder, der ikke omfattes af det offentlige sygehusvæsen,
 • at repræsentere hortonsagen i organisationer med lignende formål.
§  3
Medlemskab:
 • Som medlem kan optages enhver person med interesse for foreningens formål.
 • Foreninger, firmaer, selskaber og institutioner kan optages, hvis deres formål ikke strider mod HHs formål, jf. §2, og hvis optagelsen godkendes af foreningens bestyrelse.
 • Medlemskab bortfalder efter et års kontingentrestance.
§ 4
Bestyrelse:
 • Bestyrelsen består af syv medlemmer, valgt af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På lige årstal er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg og på ulige 3 medlemmer. På generalforsamlingen vælges endvidere en revisor for 1 år. Genvalg kan finde sted.
 • Generalforsamlingen vælger 5 suppleanter og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne og revisor kan deltage i bestyrelsesmøderne.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt fordelingen af opgaverne mellem bestyrelsesmedlemmerne samt sin forretningsorden.
 • Der skal i bestyrelsen være repræsentanter for Horton hovedpinepatienter og/eller pårørende hertil.
 • Bestyrelsen honoreres for faktiske omkostninger til rejser og andre afholdte udgifter.
§ 5
Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller 3 medlemmer kræver det, dog mindst en gang i kvartalet. Indkaldelse til møde sker normalt pr. brev med angivelse af dagsorden for det pågældende møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne - herunder formanden eller næstformanden - er repræsenteret og deltager i mødet. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Suppleanter har stemmeret, når det medlem, de supplerer, ikke deltager i mødet. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov og giver retningslinierne for sådanne arbejdende udvalg.
§ 6
Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden alene, eller af kassereren i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem.
§ 7
Forretningsudvalg:
Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af formanden, kassereren og sekretæren.
§ 8
Regnskab:
 • Regnskabsåret er kalenderåret.
 • Årsregnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
 • Kassereren opkræver det fastsatte kontingent.
§ 9
Kontingent:
Kontingentets størrelse for medlemskab af HH fastsættes på generalforsamlingen, medens kontingent for de i §3 nr. 2, nævnte foreninger m.v. fastsættes af bestyrelsen.
§ 10
Hæftelse:
Foreningens medlemmer, medlemmer af bestyrelsen, revisor og suppleanter hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser. Herfor hæfter alene foreningen med sin formue.
§ 11
Ordinær generalforsamling:
 • Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af april måned i det efterfølgende regnskabsår.
 • Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 3 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden udgangen af februar måned det pågældende år.
 • Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Hvert medlem har 1 stemme. På generalforsamlingen kan et medlem møde og afgive stemme for et andet medlem i henhold til meddelt skriftlig fuldmagt.
 • På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet følger af vedtægterne. Skriftlig afstemning kan finde sted hvis et simpelt flertal stiller krav herom.
 • Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  • Forelæggelse af budget
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Bestyrelsens planer for det kommende år
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt
§ 12
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget af formanden, og den skal indvarsles skriftligt med 2 ugers varsel.
§ 13
Vedtægtsændringer og ophævelse af HH:
 • Ændringer af foreningens vedtægter eller ophævelse af foreningen kan kun ske ved beslutning truffet af en generalforsamling. Der kræves 2/3 stemmers flertal af samtlige på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede til ændring af foreningens vedtægter. Til opløsning af foreningen kræves 3/4 stemmers flertal af samtlige stemmeberettigede.
 • Hvis der ikke opnås stemmeflerhed i overensstemmelse med nr. 1 på den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling alene til behandling af dette/disse spørgsmål med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslagene vedtages, hvis 2/3 henholdsvis 3/4 stemmer for, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.
 • Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler. Dog skal likvidationsprovenu eller overskud tilfalde en anden forening, som er hjemhørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.
Horton Hovedpineforening er stiftet ved generalforsamling på Rigshospitalet i København den 3. september 1988.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling i 1991, 2000, 2005,2013 og 2015.
©2011 Hellemann Designs